FAALİYET ALANLARIMIZ;


Arkeoloji, Etnografi, Kent Kültürü, Kent Tarihi, Resim, Heykel, Plastik Sanatlar, Müzik, Performans Sanatları, Yakın Tarih, Aile Tarihleri, Tabiat, Tarım, Fotoğraf, Bilim, Teknoloji, Sualtı, Grafik Sanatlar ile ilgili müze kurmak için bina satın almak, kiralamak, kamu kuruluşları ve özel sektör ile ortaklık yapmak, ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek

İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla, benzer amaçları güden ulusal ya da uluslar arası resmi ya da özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yaparak ortak çalışma programlarına katılmak, yurt içinde yada yurt dışında süreli olarak ortak çalışma birimleri oluşturmak

Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun olarak; doğrudan veya dolaylı yetki ya da uzmanlığı olan gerçek kişiler ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bunlarla ortaklaşa veya tek başına; proje, çalıştay, toplantı, konferans, panel, seminer, festival, şenlik, fuar ve benzeri etkinlikler düzenlemek veya bu tür etkinliklere katılmak ve eğitim çalışmaları yapmak

Doğa-kültür-insan ilişkileri ve etkileşimlerini dikkate alarak bu değerlerin korunması ve sürdürülebilir gelişmenin desteklenmesine yönelik araştırma, eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak bu amaçla ilgili uygulama projeleri yapmak ve uygulamak

Kültür-tarih-çevre-insan ilişkilerini tanımlamak ve koruma bilincini oluşturmak amacı ile tüzük hükümlerine uygun olarak eğitim faaliyetleri düzenlemek veya yürütülen eğitim faaliyetlerine destek vermek

Ülkemizin sahip olduğu doğal ve kültürel peyzajlar, doğal yaşam alanları, biyolojik zenginlikler ile ekosistemlerin korunması ve bu alanlardaki mevcut türlerin belirlenmesine yönelik floristik ve faunistik çalışmalar ile teknik-bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak

Kaybolan kültürel kaynak ve değerlerin tespiti ve canlandırılması ile devamlılığının sağlanması için araştırma, eğitim ve tanıtım çalışmaları yapmak

Yöresel mimari ve geleneksel yaşam biçimlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve kültürel miras değeri olan mimari örneklerin işlevlendirilmesi çalışmalarına destek vermek

Doğal bitki ve hayvan türlerinin canlı veya müze materyali haline getirilmiş örneklerinin temsil edildiği ulusal biyoloji müzeleri, botanik bahçeleri, arboretumlar ve herbaryumlarla bağlantılar kurmak çalışma ve araştırmalarına katkı sağlayacak işbirliğini geliştirmek ve bunların tanıtımına yönelik projeler yapmak ve yürütmek, bu konularda ulusal ve uluslararası düzeyde ortaklıklar kurmak
 

İlgili mevzuat hükümlerine uymak şartıyla; ulusal ve uluslar arası düzeyde çevreni korunması, biyolojik zenginliklerin ve doğal, kültürel, tarihi değerlerin korunması konusunda çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, mevcut organizasyonlara katılmak, tek başına veya ortaklaşa yerel, ulusal veya uluslar arası ölçekte danışmanlık hizmeti sunmak, proje desteği vermek ve tanıtım çalışmalarında bulunmak, üretilen projeleri tek başına veya ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde uygulamak

Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amacıyla alternatif gelir getirici faaliyetlerden ekoturizm, ekoköy, ekolojik tarım, ev pansiyonculuğu, ve benzeri faaliyetlerin belirlenmesi, tanımlanması, tanıtılması, halkın bilinçlendirilmesi ve eğitimine yönelik girişimlerde bulunmak ve bu amaçla işletmeler açmak

Tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunması ve bunların üzerindeki tehditlerin ortadan kaldırılması ve devamlılıklarının sağlanması konusunda yerel bilincin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak

Dernek amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlayacak çalışmalarda bulunan kuruluş, teşekkül ve kişileri teşvik etmek amacı ile ödüller vermek

Derneğin amacı ve faaliyetleri ile ilgili; süreli ve süresiz yayınlar yapmak, dernek etkinliklerini tanıtmak, dernek amaçlarına yönelik bilgi vermek, yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler, paneller, seminerler, atölye çalışmaları, konferanslar, kongreler, kurslar, değişim programları ve benzeri etkinliklerde bulunmak, toplantılar düzenlemek, broşür, kitap, kitapçık ve benzeri yayınlar ile cd, radyo, tv kanalı, web sayfası ve benzeri her türkü elektronik ortamda yayınlar hazırlamak ve dağıtmak